• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

masm32 assembler - okno z przyciskami które coś robią

VPS Starter Arubacloud
0 głosów
318 wizyt
pytanie zadane 10 maja 2022 w Assembler przez hicodyn Początkujący (420 p.)

mam taki program i to co chcę zrobić, to żeby po naciśnięciu jednego z 3 przycisków wyskakiwało dodatkowe okno z tekstem tylko kompletnie nie wiem jak się za to zabrać ani nie potrafie znaleźć nigdzie jak w ogóle wygląda składnia do tego co ma się dziać po naciśnieciu przycisku.

 

// zaznaczyłam linie kodu z przyciskami o których mowa

; #########################################################################
;
; The framing affects are drawn on the client area by a single procedure,
; "Frame3D". In the WmdProc message handling Proc, the WM_PAINT message
; calls another Proc called "Paint_Proc" which contains the procedure calls
; to "Frame3D".
;
; #########################################################################

   .386
   .model flat, stdcall
   option casemap :none  ; case sensitive

; #########################################################################

   include \masm32\include\windows.inc
   include \masm32\include\user32.inc
   include \masm32\include\kernel32.inc
   include \masm32\include\gdi32.inc
   include \masm32\include\masm32rt.inc


   includelib \masm32\lib\user32.lib
   includelib \masm32\lib\kernel32.lib
   includelib \masm32\lib\gdi32.lib

; #########################################################################

   ;=============
   ; Local macros
   ;=============

   szText MACRO Name, Text:VARARG
    LOCAL lbl
     jmp lbl
      Name db Text,0
     lbl:
    ENDM

   m2m MACRO M1, M2
    push M2
    pop M1
   ENDM

   return MACRO arg
    mov eax, arg
    ret
   ENDM

    ;=================
    ; Local prototypes
    ;=================
    WinMain PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD
    WndProc PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD
    TopXY PROTO  :DWORD,:DWORD
    Paint_Proc PROTO :DWORD, hDC:DWORD
    Frame3D PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD
    PushButton PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD
    MsgBoxi PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD

  .data
    szDisplayName db "3D Frames",0
    CommandLine  dd 0
    hWnd     dd 0
    hInstance   dd 0

  .code

start:
    invoke GetModuleHandle, NULL
    mov hInstance, eax

    invoke GetCommandLine
    mov CommandLine, eax

    invoke WinMain,hInstance,NULL,CommandLine,SW_SHOWDEFAULT
    invoke ExitProcess,eax

; #########################################################################

WinMain proc hInst   :DWORD,
       hPrevInst :DWORD,
       CmdLine  :DWORD,
       CmdShow  :DWORD

    ;====================
    ; Put LOCALs on stack
    ;====================

    LOCAL wc  :WNDCLASSEX
    LOCAL msg :MSG

    LOCAL Wwd :DWORD
    LOCAL Wht :DWORD
    LOCAL Wtx :DWORD
    LOCAL Wty :DWORD

    ;==================================================
    ; Fill WNDCLASSEX structure with required variables
    ;==================================================

    mov wc.cbSize,     sizeof WNDCLASSEX
    mov wc.style,     CS_HREDRAW or CS_VREDRAW \
                or CS_BYTEALIGNWINDOW
    mov wc.lpfnWndProc,  offset WndProc
    mov wc.cbClsExtra,   NULL
    mov wc.cbWndExtra,   NULL
    m2m wc.hInstance,   hInst  ;<< NOTE: macro not mnemonic
    mov wc.hbrBackground, COLOR_BTNFACE+1
    mov wc.lpszMenuName,  NULL
    mov wc.lpszClassName, offset szClassName
     invoke LoadIcon,hInst,500  ; icon ID
    mov wc.hIcon,     eax
     invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW
    mov wc.hCursor,    eax
    mov wc.hIconSm,    0

    invoke RegisterClassEx, ADDR wc

    ;================================
    ; Centre window at following size
    ;================================

    mov Wwd, 500
    mov Wht, 350

    invoke GetSystemMetrics,SM_CXSCREEN
    invoke TopXY,Wwd,eax
    mov Wtx, eax

    invoke GetSystemMetrics,SM_CYSCREEN
    invoke TopXY,Wht,eax
    mov Wty, eax

    szText szClassName,"Template_Class"

    invoke CreateWindowEx,WS_EX_LEFT,
               ADDR szClassName,
               ADDR szDisplayName,
               WS_OVERLAPPEDWINDOW,
               Wtx,Wty,Wwd,Wht,
               NULL,NULL,
               hInst,NULL
    mov  hWnd,eax

    invoke LoadMenu,hInst,600 ; menu ID
    invoke SetMenu,hWnd,eax

    invoke ShowWindow,hWnd,SW_SHOWNORMAL
    invoke UpdateWindow,hWnd

   ;===================================
   ; Loop until PostQuitMessage is sent
   ;===================================

  StartLoop:
   invoke GetMessage,ADDR msg,NULL,0,0
   cmp eax, 0
   je ExitLoop
   invoke TranslateMessage, ADDR msg
   invoke DispatchMessage, ADDR msg
   jmp StartLoop
  ExitLoop:

   return msg.wParam

WinMain endp

; #########################################################################

WndProc proc hWin  :DWORD,
       uMsg  :DWORD,
       wParam :DWORD,
       lParam :DWORD

    LOCAL hDC :DWORD
    LOCAL Ps  :PAINTSTRUCT


  .if uMsg == WM_COMMAND
  ;======== menu commands ========
    .if wParam == 1000
      invoke SendMessage,hWin,WM_SYSCOMMAND,SC_CLOSE,NULL
    .elseif wParam == 1900
      szText TheMsg,"There is no help :))"
      invoke MessageBox,hWin,ADDR TheMsg,ADDR szDisplayName,MB_OK
    .endif
  ;====== end menu commands ======

  .elseif uMsg == WM_PAINT
    invoke BeginPaint,hWin,ADDR Ps
     mov hDC, eax
     invoke Paint_Proc,hWin,hDC
    invoke EndPaint,hWin,ADDR Ps
    return 0

  .elseif uMsg == WM_CREATE

    jmp @F
     Butn1 db "&Save",0
     Butn2 db "&Cancel",0
     Butn3 db "&Help",0
    @@:

    invoke PushButton,ADDR Butn1,hWin,350,30,100,25,500
    invoke PushButton,ADDR Butn2,hWin,350,60,100,25,500
    invoke PushButton,ADDR Butn3,hWin,350,90,100,25,500


  .elseif uMsg == WM_CLOSE

  .elseif uMsg == WM_DESTROY
    invoke PostQuitMessage,NULL
    return 0 
  .endif

  invoke DefWindowProc,hWin,uMsg,wParam,lParam

  ret

WndProc endp

; ########################################################################

TopXY proc wDim:DWORD, sDim:DWORD

  shr sDim, 1   ; divide screen dimension by 2
  shr wDim, 1   ; divide window dimension by 2
  mov eax, wDim  ; copy window dimension into eax
  sub sDim, eax  ; sub half win dimension from half screen dimension

  return sDim

TopXY endp

; #########################################################################

Paint_Proc proc hWin:DWORD, hDC:DWORD

  LOCAL btn_hi  :DWORD
  LOCAL btn_lo  :DWORD
  LOCAL Rct   :RECT

  invoke GetSysColor,COLOR_BTNHIGHLIGHT
  mov btn_hi, eax

  invoke GetSysColor,COLOR_BTNSHADOW
  mov btn_lo, eax


  ; to dodane z gdibits.asm czyli ksztalty

  invoke Ellipse,hDC,5,5,150,150
  invoke Rectangle,hDC,175,10,200,110
  ; --------------------------------------------------------
  ; The following 2 calls draw the border around the buttons
  ; --------------------------------------------------------
  invoke Frame3D,hDC,btn_lo,btn_hi,340,20,460,125,2
  invoke Frame3D,hDC,btn_hi,btn_lo,337,17,463,128,2

  ; -----------------------------------------------------
  ; The following 2 calls draw the left window frame area
  ; -----------------------------------------------------
  invoke Frame3D,hDC,btn_lo,btn_hi,17,17,328,290,2
  invoke Frame3D,hDC,btn_hi,btn_lo,20,20,325,287,1

  ; ----------------------------------------------------------
  ; The following code draws the border around the client area
  ; ----------------------------------------------------------
  invoke GetClientRect,hWin,ADDR Rct

  add Rct.left,  1
  add Rct.top,  1
  sub Rct.right, 1
  sub Rct.bottom, 1

  invoke Frame3D,hDC,btn_lo,btn_hi,
          Rct.left,Rct.top,
          Rct.right,Rct.bottom,2

  add Rct.left,  4
  add Rct.top,  4
  sub Rct.right, 4
  sub Rct.bottom, 4

  invoke Frame3D,hDC,btn_hi,btn_lo,
          Rct.left,
          Rct.top,Rct.right,Rct.bottom,2

  return 0

Paint_Proc endp

; ########################################################################

PushButton proc lpText:DWORD,hParent:DWORD,
        a:DWORD,b:DWORD,wd:DWORD,ht:DWORD,ID:DWORD

  szText btnClass,"BUTTON"

  invoke CreateWindowEx,0,
      ADDR btnClass,lpText,
      WS_CHILD or WS_VISIBLE,
      a,b,wd,ht,hParent,ID,
      hInstance,NULL

  ret

PushButton endp

; ########################################################################

Frame3D proc hDC:DWORD,btn_hi:DWORD,btn_lo:DWORD,
       tx:DWORD, ty:DWORD, lx:DWORD, ly:DWORD,bdrWid:DWORD

 ; --------------------------------
 ; prototype and example usage code
 ; --------------------------------

 ; LOCAL btn_hi  :DWORD
 ; LOCAL btn_lo  :DWORD

 ; invoke GetSysColor,COLOR_BTNHIGHLIGHT
 ; mov btn_hi, eax

 ; invoke GetSysColor,COLOR_BTNSHADOW
 ; mov btn_lo, eax

 ; invoke Frame3D,hDC,btn_lo,btn_hi,50,50,150,100,2
 ; invoke Frame3D,hDC,btn_hi,btn_lo,47,47,153,103,2
 ; --------------------------------

  LOCAL hPen   :DWORD
  LOCAL hPen2  :DWORD
  LOCAL hpenOld :DWORD

  invoke CreatePen,0,1,btn_hi
  mov hPen, eax
 
  invoke SelectObject,hDC,hPen
  mov hpenOld, eax

  ; ------------------------------------
  ; Save copy of parameters for 2nd loop
  ; ------------------------------------
  push tx
  push ty
  push lx
  push ly
  push bdrWid

  ; ------------

    lpOne:

    invoke MoveToEx,hDC,tx,ty,NULL
    invoke LineTo,hDC,lx,ty

    invoke MoveToEx,hDC,tx,ty,NULL
    invoke LineTo,hDC,tx,ly

    dec tx
    dec ty
    inc lx
    inc ly

    dec bdrWid
    cmp bdrWid, 0
    je lp1Out
    jmp lpOne
   lp1Out:

  ; ------------
  invoke CreatePen,0,1,btn_lo
  mov hPen2, eax
  invoke SelectObject,hDC,hPen2
  mov hPen, eax
  invoke DeleteObject,hPen
  ; ------------

  pop bdrWid
  pop ly
  pop lx
  pop ty
  pop tx

    lpTwo:

    invoke MoveToEx,hDC,tx,ly,NULL
    invoke LineTo,hDC,lx,ly

    invoke MoveToEx,hDC,lx,ty,NULL
    inc ly    
    invoke LineTo,hDC,lx,ly
    dec ly

    dec tx
    dec ty
    inc lx
    inc ly

    dec bdrWid
    cmp bdrWid, 0
    je lp2Out
    jmp lpTwo
   lp2Out:

  ; ------------
  invoke SelectObject,hDC,hpenOld
  invoke DeleteObject,hPen2

  ret

Frame3D endp

MsgBoxi proc iinstance:DWORD,hParent:DWORD,msgtxt:DWORD,caption:DWORD,mbstyle:DWORD,iconID:DWORD

  LOCAL mbp :MSGBOXPARAMS

  or mbstyle, MB_USERICON

  mov mbp.cbSize,       SIZEOF mbp
  m2m mbp.hwndOwner,     hParent
  m2m mbp.hInstance,     iinstance
  m2m mbp.lpszText,      msgtxt
  m2m mbp.lpszCaption,    caption
  m2m mbp.dwStyle,      mbstyle
  m2m mbp.lpszIcon,      iconID
  mov mbp.dwContextHelpId,  NULL
  mov mbp.lpfnMsgBoxCallback, NULL
  mov mbp.dwLanguageId,    NULL

  invoke MessageBoxIndirect,ADDR mbp

  ret

MsgBoxi endp


; #########################################################################

end start

 

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź 10 maja 2022 przez overcq Pasjonat (21,960 p.)

Jeśli nie masz jeszcze, to pobierz sobie i zainstaluj dokumentację Platform SDK (https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_SDK). Tam w opisie CreateWindowEx masz wymieniony styl Button i link do opisu jego oprogramowywania. W skrócie: dostajesz do procedury okna notyfikację BN_CLICKED w wiadomości WM_COMMAND.

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 395 wizyt
pytanie zadane 14 stycznia 2019 w Assembler przez Artur313 Użytkownik (790 p.)
0 głosów
0 odpowiedzi 86 wizyt
pytanie zadane 28 grudnia 2018 w Assembler przez Ptaszor3 Użytkownik (900 p.)
0 głosów
0 odpowiedzi 87 wizyt
pytanie zadane 24 stycznia w Assembler przez koro33 Nowicjusz (120 p.)

92,830 zapytań

141,771 odpowiedzi

320,817 komentarzy

62,159 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...