• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

Regulamin Forum

Object Storage Arubacloud
 1. Wstęp
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu znajdującego się pod adresem: https://forum.pasja-informatyki.pl. Natomiast Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Pasjonatów w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.
  2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
   1. Serwis - forum znajdujące się pod adresem: https://forum.pasja-informatyki.pl
   2. Operator - Właściciel Forum: Spółka Cywilna "Pasja Informatyki" REGON 365152365, NIP 9691619792, e-mail: kontakt@pasja-informatyki.pl, siedziba: ul. Marynarzy 21B/6, 44-196 Knurów (w funkcji administratora danych) oraz Administrator Społeczności Forum Arkadiusz Waluk (w funkcji podmiotu przetwarzającego dane na mocy umowy o powierzeniu)
   3. Pasjonat - użytkownik korzystający z Serwisu,
   4. Uprzywilejowany Pasjonat - Pasjonat posiadający rangę: Ekspert, Redaktor albo Moderator
   5. Chat - serwer Discord Forum Pasja Informatyki oraz kanał IRC #pasjainformatyki znajdujący się na serwerze freenode.net.
 2. Zasady korzystania z Serwisu i Chatu
  1. Wypowiadając się w Serwisie lub na Chacie, Pasjonat zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
   1. nie wolno publikować treści niezgodnych z prawem,
   2. nie wolno obrażać innych Pasjonatów i umieszczać treści uznanych za obraźliwe,
   3. nie wolno promować nielegalnego oprogramowania,
   4. nie wolno spamować,
   5. nie wolno umieszczać linków prowadzących do spamu, reklam czy wirusów, również w formie linków do pobrania pliku lub kodu, którego wykonanie jest szkodliwe dla funkcjonowania systemu operacyjnego bądź komputera,
   6. nie wolno bezzasadnie pisać wielkimi literami lub stosować innych zbędnych wyróżnień - w tym nadużywać różnych wielkości czcionek, kolorów i stylów,
   7. należy unikać błędów językowych i dbać o poprawność, klarowność oraz sens wypowiedzi,
   8. należy do każdego rozmówcy odnosić się z szacunkiem, bez okazywania innym wyższości i bez zbędnej arogancji – nawet jeśli istnieją obiektywne fakty przemawiające za racją wypowiadającego się,
   9. nie wolno umieszczać reklam bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia od Operatora Serwisu, chyba że reklama ma charakter pośredni, a bezpośrednim celem napisanego posta jest prośba o opinie i sugestie związane z tworzonym projektem,
   10. każdy link prowadzący do programu partnerskiego lub innej strony, z której umieszczający go ma otrzymać bezpośrednią korzyść, musi być w wyraźny i zrozumiały sposób oznaczony.
  2. Zadając pytanie Pasjonat zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
   1. przed zadaniem pytania należy sprawdzić przy użyciu wyszukiwarki czy podobne lub identyczne pytanie nie zostało już zadane,
   2. temat pytania powinien zwięźle i dokładnie określać problem,
   3. należy wybrać odpowiednią kategorię, do której pasuje opisywany problem,
   4. w treści pytania należy dokładnie opisać swój problem i podać jak najwięcej szczegółów,
   5. kod należy wstawić przy użyciu specjalnego bloczka do tego przeznaczonego. W przypadku jego większych ilości, można skorzystać z zewnętrznego serwisu hostującego tekst (np. gist.github.com czy pastebin.com) i w treści pytania umieścić link; dozwolone jest również podanie linka do strony internetowej, której dotyczy problem oraz umieszczenie kodu w serwisie GitHub (lub podobnych) czy serwisach oferujących pogląd działania kodu online, typu jsfiddle.net czy codepen.io,
   6. zabronione jest wstawianie kodu w formie zrzutów ekranu,
   7. zabronione jest proszenie o gotowe rozwiązanie danego zadania/problemu,
   8. jeśli tylko to możliwe należy podać treść otrzymywanego błędu lub screen przedstawiający problem,
   9. należy wpisać tylko takie tagi, które pasują do treści i sensu pytania,
   10. w przypadku pytań, dotyczących serwisu SPOJ, nie należy publikować całego kodu, który rozwiązuje dane zadanie.
  3. Udzielając odpowiedzi na pytanie lub pisząc komentarz do odpowiedzi, Pasjonat zobowiązany jest:
   1. sprawdzić, czy wcześniej nie została już udzielona taka sama odpowiedź na pytanie,
   2. wziąć pod uwagę użyteczność (zarówno dla autora pytania, jak i dla pozostałych Pasjonatów) umieszczanej treści. Jest to szczególnie ważne w przypadku problemu, który został już rozwiązany.
   3. postarać się udzielić jak najlepszej pomocy, starając się przy tym nie podać gotowego rozwiązania
  4. Publikując swoją wypowiedź należy pamiętać o różnicy występującej między "odpowiedzią" a "komentarzem":
   1. w odpowiedzi należy umieszczać informacje, które według jej autora rozwiążą problem lub przyczynią się do jego rozwiązania
   2. w komentarzu można zamieszczać prośby o doprecyzowanie pytania lub wybranych jego fragmentów przez autora, z którym występuje problem
   3. komentarz może zawierać informacje, co do których Pasjonat nie jest pewien, że przyczynią się do rozwiązania problemu; luźne wskazówki związane ze sposobem rozwiązywania problemu przez autora, albo dotyczące błędów/złych praktyk zastosowanych w kodzie, które jednak niekoniecznie wpływają na występowanie problemu z danym zagadnieniem
  5. Serwis umożliwia korzystanie z systemu prywatnych wiadomości.
   1. System prywatnych wiadomości działa w taki sposób, że dwójka Pasjonatów może za jego pośrednictwem prowadzić komunikację niewidoczną dla pozostałych Pasjonatów.
   2. Pasjonaci korzystający z systemu prywatnych wiadomości rozumieją oraz akceptują, że prywatne wiadomości pozostają widoczne dla Operatora i w uzasadnionych przypadkach (w razie ryzyka wystąpienia nadużyć) mogą zostać poddane kontroli.
   3. Pasjonaci zobowiązują się do przestrzegania regulaminu Serwisu oraz powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego również w ramach systemu prywatnych wiadomości.
   4. Operator może przeprowadzić kontrolę przestrzegania zasad Serwisu w systemie prywatnych wiadomości w razie ryzyka nadużyć (zwłaszcza rozsiewania spamu) lub na wniosek samego Pasjonata.
 3. Najlepsze odpowiedzi, głosowanie, zgłoszenia, ukrywanie
  1. Pasjonat zadający pytanie, po uzyskaniu odpowiedzi może wybrać jedną z nich, którą uzna za najbardziej przydatną, jako najlepszą odpowiedź.
   1. W razie znalezienia odpowiedzi w sposób inny niż poprzez pytanie zadane na forum, Pasjonat ma obowiązek podania źródła, z którego uzyskał odpowiedź lub wytłumaczenie, jak do niej doszedł.
  2. W uzasadnionych przypadkach Operator lub Uprzywilejowany Pasjonat może zmienić wybór najlepszej odpowiedzi.
  3. Pasjonat może uznać pytanie za rozwiązane i je zamknąć.
  4. W uzasadnionych przypadkach Operator lub Uprzywilejowany Pasjonat może ponownie otworzyć pytanie.
  5. Pasjonat może głosować na dane pytanie lub odpowiedź i oddać głos w górę lub w dół. W przypadku komentarzy Pasjonat może oddać tylko głos w górę.
  6. Zabronione jest spamowanie głosami - masowe nieuzasadnione oddawanie głosów w dół.
  7. Pasjonat może zgłaszać pytania, odpowiedzi lub komentarze, jeśli uzna, że naruszają one Regulamin. Operator lub Uprzywilejowany Pasjonat nie ma obowiązku usunięcia zgłoszonej treści. Operator lub Uprzywilejowany Pasjonat może uchylić zgłoszenie bez podania przyczyny.
  8. Zabronione jest bezcelowe i nieuzasadnione zgłaszanie treści.
  9. Zabronione jest nieuzasadnione ukrywanie lub usuwanie treści, również przez edycję zadanego przez siebie pytania, do którego udzielone zostały odpowiedzi innych Pasjonatów.
 4. Konto
  1. Założenie konta oraz użytkowanie Serwisu jest w pełni darmowe.
  2. W celu usunięcia konta należy wysłać prywatną wiadomość do Administratora Społeczności Forum: Arkadiusz Waluk, np. o treści: "Proszę o usunięcie konta". Po usunięciu konta jego przywrócenie jest niemożliwe.
  3. Usunięcie konta nie jest równoznaczne z usunięciem napisanych w Serwisie postów.
  4. Zmiana nazwy użytkownika możliwa jest raz na 7 dni poprzez formularz edycji konta.
  5. Zabronione jest posiadanie multikont.
 5. Uprawnienia Operatora i Uprzywilejowanych Pasjonatów
  1. Operator i Uprzywilejowani Pasjonaci działają na rzecz utrzymania porządku w Serwisie. W tym celu posiadają podwyższone uprawnienia w stosunku do uprawnień Pasjonata. Operator i Uprzywilejowani Pasjonaci w miarę możliwości próbują nawiązać dialog przy podjęciu działań i wyjaśnić sytuację.
  2. Operator Serwisu lub Uprzywilejowany Pasjonat może edytować lub usuwać wybrane pytania, odpowiedzi lub komentarze jeśli uzna, że naruszają one niniejszy Regulamin lub ogólne zasady społeczne. Nie wymaga to uzasadnień ani wyjaśnień.
  3. Operator Serwisu bądź Moderator może zablokować konto lub adres IP Pasjonata jeśli uzna, że jego postępowanie narusza niniejszy Regulamin. Zablokowanie może nastąpić na określony czas lub na zawsze i nie wymaga uzasadnień ani wyjaśnień.
  4. Uprawnienia poszczególnych rang Uprzywilejowanych Pasjonatów:
   1. Ekspert
    Jego uprawnienia są przypisane tylko do jednej kategorii na forum. Ekspert może w niej edytować posty, wybierać najlepsze odpowiedzi, pokazywać i ukrywać treści oraz zamykać i otwierać pytania. Jest to ranga honorowa i otrzymuje ją osoba, która wyróżnia się wśród innych użytkowników swoją wiedzą, przestrzeganiem regulaminu i pomocą. Rangę tę można otrzymać wyłącznie z nominacji co najmniej jednej osoby, będącej aktualnie Operatorem lub Uprzywilejowanym Pasjonatem oraz po uzgodnieniu jej z osobą zainteresowaną. Wybór następuje po otrzymaniu ⅔ głosów wszystkich Uprzywilejowanych Pasjonatów i Operatorów w niejawnym głosowaniu. Po tym następuje przypisanie zainteresowanego do wybranej kategorii, a nowo wybranego ogłasza się publicznie w przeznaczonym do tego wątku. Pasjonat z tą rangą nie ma obowiązku pełnienia funkcji moderacyjnych.
   2. Redaktor
    Może edytować, pokazywać i ukrywać dowolne treści, wybierać najlepszą odpowiedź, zamykać i otwierać pytania, przeglądać i uchylać zgłoszenia. Ranga nadawana przez Administratora Społeczności Forum.
   3. Moderator
    Może edytować, pokazywać i ukrywać dowolne treści, wybierać najlepszą odpowiedź, zamykać i otwierać pytania, przeglądać i uchylać zgłoszenia, blokować konta Pasjonatów, blokować adresy IP. Ranga nadawana przez Administratora Społeczności Forum.
   4. Administrator Społeczności Forum
    Posiada najwyższe, pełne uprawnienia, jest jednocześnie Operatorem serwisu (jak i podmiotem przetwarzającym dane osobowe na mocy umowy o powierzeniu - patrz Polityka Prywatności).
 6. Odpowiedzialność
  1. Serwis jest dostarczony na zasadzie "delivered as is". Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Pasjonata, powstałe na skutek korzystania z Serwisu lub Chatu.
  2. Operator dokłada nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego (na silniku Question2Answer) Serwis był wolny od błędów i usterek zagrażających Pasjonatom, jednak nie może zagwarantować, że takowe nigdy nie powstaną.
  3. Operator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez kogoś w Serwisie treści niepoprawnych merytorycznie, obraźliwych lub niezgodnych z prawem.
  4. Operator nie odpowiada za treść dostarczonych przez Pasjonatów porad, kodów czy rozwiązań.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. O wszelkich zmianach Operator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Rejestracja w Serwisie i późniejsze jego użytkowanie oznacza zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności. W przypadku nieakceptowania Regulaminu bądź Polityki Prywatności należy nie zakładać konta lub natychmiast poprosić o jego usunięcie (patrz sekcja IV niniejszego regulaminu).
  3. Sugestie oraz błędy dotyczące działania Serwisu lub Chatu należy zgłaszać przy użyciu formularza "Prześlij swoje uwagi".

92,679 zapytań

141,582 odpowiedzi

320,065 komentarzy

62,040 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...