• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

question-closed Czego użyć w tej sytuacji?

Object Storage Arubacloud
0 głosów
212 wizyt
pytanie zadane 13 października 2023 w JavaScript przez domelcio Użytkownik (960 p.)
zamknięte 13 października 2023 przez domelcio

Cześć, stworzyłem stronę internetową do medycznej gry. I moje zapytanie jest takie w jaki sposób zaokrąglić kod aby po wypełnieniu drugiej tabelki "Leku i dawkowania":


Kod wyświetlał tak: (koncept)


A nie tak:


Oryginał wygląda tak:Nie mam bladego pojęcia w jaki sposób to wytłumaczyć, koszmarny jestem w tłumaczeniu mam nadzieje, że poniekąd rozumiecie.

Oto mój kod JS:
 

let idRecepty; // Zmienna do przechowywania ID recepty
let kodDostepu; // Zmienna do przechowywania kodu dostępu
let pwzLekarza;
let numerTelefonuLekarza;
let liczbaWystawionychRecept = 1;

function generujIdRecepty() {
  // Prosta funkcja generująca losowe ID
  return Math.floor(Math.random() * 1000000) + 1;
}

function generujKodDostepu() {
  // Prosta funkcja generująca losowy 4-cyfrowy kod
  return Math.floor(1000 + Math.random() * 9000);
}

function getCurrentDate() {
  // Pobierz aktualną datę
  const currentDate = new Date();

  // Sformatuj datę jako dd.mm.rrrr
  const day = String(currentDate.getDate()).padStart(2, '0');
  const month = String(currentDate.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
  const year = currentDate.getFullYear();

  return `${day}.${month}.${year}`;
}

function formatujDate(d) {
  // Funkcja do formatowania daty w formie "dzień miesiąc rok"
  const options = { day: 'numeric', month: 'long', year: 'numeric' };
  return new Date(d).toLocaleDateString('pl-PL', options);
}


function generujUnikalnyKod() {
  // Generuj 8 zer
  let kod = '00000000';

  // Dodaj dwie losowe litery
  kod += String.fromCharCode(65 + Math.floor(Math.random() * 26));
  kod += String.fromCharCode(65 + Math.floor(Math.random() * 26));

  // Dodaj 6 cyfr od 1 do 9
  for (let i = 0; i < 6; i++) {
    kod += Math.floor(1 + Math.random() * 9);
  }

  return kod;
}

function wystawRecepte() {
  // Generuj nowe ID recepty i kod dostępu
  idRecepty = generujIdRecepty();
  kodDostepu = generujKodDostepu();

  // Pobierz dane z formularza
  const lekarz = document.getElementById('lekarz').value;
  pwzLekarza = document.getElementById('pwzLekarza').value;
  numerTelefonuLekarza = document.getElementById('numerTelefonuLekarza').value;
  const specjalizacjaLekarza = document.getElementById('specjalizacjaLekarza').value;
  const imiePacjenta = document.getElementById('imiePacjenta').value;
  const wiekPacjenta = document.getElementById('wiekPacjenta').value;
  const kodPocztowy = document.getElementById('kodPocztowy').value;
  const szpital = document.getElementById('szpital').value;
  const ulica = document.getElementById('ulica').value;
  const dataGodzina = document.getElementById('dataGodzina').value;
  const podpisLekarza = document.getElementById('podpisLekarza').value;
  const Miasto = document.getElementById('Miasto').value;
  const StanKraj = document.getElementById('StanKraj').value;

  // Pobierz dane z tabeli leków
  const lekiTable = document.getElementById('leki');
  const lekiRows = lekiTable.getElementsByTagName('tr');
  let lekiHtml = '';

  for (let i = 1; i < lekiRows.length; i++) {
    const cells = lekiRows[i].getElementsByTagName('td');
    const nazwaLeku = cells[0].getElementsByTagName('input')[0].value;
    const dawkowanie = cells[1].getElementsByTagName('input')[0].value;

    // Pobierz datę realizacji z pola input w tabeli dataRealizacji
    const dataRealizacji = document.getElementsByName('dataRealizacji')[0].value;

    lekiHtml += `<p><strong style="font-size: 30px;">${nazwaLeku}</strong></p>`;
    lekiHtml += `<p>Data realizacji: ${dataRealizacji}</p>`;
    lekiHtml += `<p>Dawkowanie: ${dawkowanie}</p>`; // Dodaj informację o dawkowaniu
    lekiHtml += `<hr>`; // Dodaj linię po tekście "Dawkowanie:"
  }

    // Pobierz liczbę leków z tabeli leków
    const liczbaLekow = document.getElementById('leki').getElementsByTagName('tbody')[0].getElementsByTagName('tr').length;


    // Aktualizuj numerację recepty
    let numeracjaRecepty = `${liczbaWystawionychRecept} z ${liczbaLekow}`;

  const unikalnyKod = generujUnikalnyKod();

  // Pobierz dane z tabeli kontroli
  const kontrolaTable = document.getElementById('kontrolaTable');
  const kontrolaRows = kontrolaTable.getElementsByTagName('tr');
  let kontrolaHtml = '';

  for (let i = 1; i < kontrolaRows.length; i++) {
    const cells = kontrolaRows[i].getElementsByTagName('td');
    const dataKontroli = cells[0].getElementsByTagName('input')[0].value;
    const godzinaKontroli = cells[1].getElementsByTagName('input')[0].value;

    kontrolaHtml += `<p><strong>Termin Kontroli:</strong> ${formatujDate(dataKontroli)} godz. ${godzinaKontroli}</p>`;
  }

  // Zresetuj liczbę wystawionych recept przy każdym wywołaniu funkcji
  liczbaWystawionychRecept = 1;

  // Utwórz HTML zawierający wszystkie informacje
  const htmlDoWyswietlenia = `
  <div id="wygenerowanaRecepta">
    <html>
    <head>
      <title>Recepta</title>
      <style>
      body {
        font-family: 'Arial', sans-serif;
        margin: 20px;
        max-width: 400px;
        margin: auto;
        border: 2px solid #007bff;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
      }
      h1 {
        color: #007bff;
        text-align: center;
      }
      p {
        margin-bottom: 10px;
      }
      hr {
        border: 1px solid #007bff;
        margin-bottom: 7%;
      }
      .podpis {
        text-align: center;
        font-style: italic;
        color: #888;
      }
      /* Dodatkowy styl dla ID recepty, kodu dostępu i daty wystawienia */
      #id-recepty, #data-wystawienia {
        color: #888;
        text-align: right;
        margin-bottom: 5%;
      }
      #kod-dostepu {
        font-size: 12px;
        display: flex;
        align-items: center;
      }
      
      #kod-dostepu strong {
        font-size: 14px;
        margin-right: 5px;
      }

      #data-wystawienia {
        color: #888;
        text-align: right;
        margin-bottom: 5%;
        transform: translateX(56%); /* Skorzystaj z transformacji, aby skorygować pozycję */
      }
    </style>
  
    </head>
    <body>
    <img src="logo2.png" alt="Kod kreskowy" style="max-width: 35%;">
    <img src="ind2.png" alt="Kod kreskowy" style="max-width: 100%; margin: 1% auto">
      <div id="id-recepty">ID recepty: ${idRecepty}</div>
      <div id="kod-dostepu"><strong>Kod dostępu: </strong><div style="display: inline; font-size: 2em;">${kodDostepu}</div><span id="data-wystawienia">Data wystawienia: ${getCurrentDate()}</span></div>
      <hr>
      <p><strong style="margin-right: 20%;">Pacjent:</strong> <span id="imie">${imiePacjenta}</span>, <span id="nazwisko">${wiekPacjenta}</span></p>
    <div id="info-lekarz" style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start; margin-top: 20px;">
      <p style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 0;">
        <strong>Wystawca:</strong> <span id="lekarz" style="margin-left: 57px;">lek. ${lekarz}</span>
      </p>
      <p style="margin: 0; padding: 0; margin-left: 35%;">PWZ lekarza: ${pwzLekarza}</p>
      <p style="margin: 0; padding: 0; margin-left: 35%;">tel. (rejestracja): ${numerTelefonuLekarza}</p>
      ${kontrolaHtml} <!-- Dodaj informacje o kontroli do wygenerowanej recepty -->
    </div>
    <hr>
    <p style="font-weight: bold; margin-top: 10px; margin-bottom: 0;">Recepta ${numeracjaRecepty}</p>
    <div style="float: right; font-size: 15px; margin-top: -19px;">${unikalnyKod}</div>
    ${lekiHtml}
    </body>
    </html>
  `;

  // Utwórz nowe okno przeglądarki do wyświetlenia HTML
  const htmlWindow = window.open('', '_blank');

  // Ustaw zawartość okna na HTML do wyświetlenia
  htmlWindow.document.write(htmlDoWyswietlenia);
}

function validateTable(tableId) {
  var lekiTable = document.getElementById(tableId);
  var lekiRows = lekiTable.getElementsByTagName('tr');

  // Sprawdź, czy wszystkie pola w danej tabeli są wypełnione
  for (var i = 1; i < lekiRows.length; i++) {
    var cells = lekiRows[i].getElementsByTagName('td');
    var nazwaLeku = cells[0].getElementsByTagName('input')[0].value;
    var dawkowanie = cells[1].getElementsByTagName('input')[0].value;

    if (nazwaLeku.trim() === '' || dawkowanie.trim() === '') {
      showNotification('Wypełnij wszystkie pola w tabeli leków', 'warning');
      return false; // Przerwij proces, jeśli tabela nie jest poprawnie wypełniona
    }
  }

  return true; // Kontynuuj proces, jeśli tabela jest poprawnie wypełniona
}

function dodajLek() {
  const tabelaLekow = document.getElementById('leki').getElementsByTagName('tbody')[0];
  const nowyWiersz = tabelaLekow.insertRow();

  // Dodaj komórkę z nazwą leku
  const komorkaNazwaLeku = nowyWiersz.insertCell();
  const inputNazwaLeku = document.createElement('input');
  inputNazwaLeku.type = 'text';
  inputNazwaLeku.name = 'nazwaLeku';
  komorkaNazwaLeku.appendChild(inputNazwaLeku);

  // Dodaj komórkę z dawkowaniem
  const komorkaDawkowanie = nowyWiersz.insertCell();
  const inputDawkowanie = document.createElement('input');
  inputDawkowanie.type = 'text';
  inputDawkowanie.name = 'dawkowanie';
  komorkaDawkowanie.appendChild(inputDawkowanie);
}

function usunLek() {
  const tabelaLekow = document.getElementById('leki').getElementsByTagName('tbody')[0];
  const iloscWierszy = tabelaLekow.rows.length;

  // Nie usuwaj pierwszego wiersza (nagłówka tabeli)
  if (iloscWierszy > 1) {
    tabelaLekow.deleteRow(iloscWierszy - 1);
  }
}

 

komentarz zamknięcia: Rozwiązane.
komentarz 13 października 2023 przez adrian17 Ekspert (346,320 p.)
Nie wiem co masz na myśli przez "zaokrąglić kod".

Jedyna różnica jaką na oko widzę jest to "recepta 2 z 2" i numer recepty obok?
komentarz 13 października 2023 przez domelcio Użytkownik (960 p.)
Tak, chciałbym aby pod drugim dodanym lekiem wyświetlało "Recepta 2 z 2" i obok unikalny kod 16 cyfrowy.
komentarz 13 października 2023 przez overcq Pasjonat (21,840 p.)
edycja 13 października 2023 przez overcq

Po­trze­bujesz prze­nieść od­po­wie­d­nie dwie li­nie z “htmlDo­Wy­s­wie­t­le­nia” do pę­t­li “le­kiH­tml”, prze­nieść kil­ka przy­pi­sań zmien­nych zza pę­t­li do jej wnę­trza i zmienić “li­cz­ba­Wys­ta­wio­ny­ch­Re­ce­pt” na “i”. ;)

komentarz 13 października 2023 przez domelcio Użytkownik (960 p.)
przywrócone 13 października 2023 przez domelcio

@overcq
Czyli przenieść:

<p style="font-weight: bold; margin-top: 10px; margin-bottom: 0;">Recepta ${numeracjaRecepty}</p>
<div style="float: right; font-size: 15px; margin-top: -19px;">${unikalnyKod}</div>


Do:
 

  for (let i = 1; i < lekiRows.length; i++) {
    const cells = lekiRows[i].getElementsByTagName('td');
    const nazwaLeku = cells[0].getElementsByTagName('input')[0].value;
    const dawkowanie = cells[1].getElementsByTagName('input')[0].value;

    // Pobierz datę realizacji z pola input w tabeli dataRealizacji
    const dataRealizacji = document.getElementsByName('dataRealizacji')[0].value;

    lekiHtml += `<p><strong style="font-size: 30px;">${nazwaLeku}</strong></p>`;
    lekiHtml += `<p>Data realizacji: ${dataRealizacji}</p>`;
    lekiHtml += `<p>Dawkowanie: ${dawkowanie}</p>`; // Dodaj informację o dawkowaniu
    lekiHtml += `<hr>`; // Dodaj linię po tekście "Dawkowanie:"
        lekiHtml += `<p style="font-weight: bold; margin-top: 10px; margin-bottom: 0;">Recepta ${numeracjaRecepty}</p>` 
    lekiHtml += `<div style="float: right; font-size: 15px; margin-top: -19px;">${unikalnyKod}</div>`
  }

A to zmienić na i?:

  // Zresetuj liczbę wystawionych recept przy każdym wywołaniu funkcji
  liczbaWystawionychRecept = i;


No i przenieś zmienne let do wnętrza do tej pętli?:
 

  for (let i = 1; i < lekiRows.length; i++) {
    const cells = lekiRows[i].getElementsByTagName('td');
    const nazwaLeku = cells[0].getElementsByTagName('input')[0].value;
    const dawkowanie = cells[1].getElementsByTagName('input')[0].value;

    // Pobierz datę realizacji z pola input w tabeli dataRealizacji
    const dataRealizacji = document.getElementsByName('dataRealizacji')[0].value;

    lekiHtml += `<p><strong style="font-size: 30px;">${nazwaLeku}</strong></p>`;
    lekiHtml += `<p>Data realizacji: ${dataRealizacji}</p>`;
    lekiHtml += `<p>Dawkowanie: ${dawkowanie}</p>`; // Dodaj informację o dawkowaniu
    lekiHtml += `<hr>`; // Dodaj linię po tekście "Dawkowanie:"
        lekiHtml += `<p style="font-weight: bold; margin-top: 10px; margin-bottom: 0;">Recepta ${numeracjaRecepty}</p>` 
    lekiHtml += `<div style="float: right; font-size: 15px; margin-top: -19px;">${unikalnyKod}</div>`
  }

Dobrze rozumiem?

komentarz 13 października 2023 przez domelcio Użytkownik (960 p.)

@overcq, 

komentarz 14 października 2023 przez overcq Pasjonat (21,840 p.)
W “lekiHtml” zachowaj właściwą kolejność.

Natomiast potrzebujesz przenieść inicjowanie zmiennych, które znajdują się w tych przeniesionych dwóch linijkach, do wnętrza pętli.

Nie możesz tego przetestować i wyłapać błędy?

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 153 wizyt
pytanie zadane 25 sierpnia 2020 w PHP przez Bakkit Dyskutant (7,600 p.)
+1 głos
1 odpowiedź 323 wizyt
0 głosów
2 odpowiedzi 143 wizyt

92,699 zapytań

141,614 odpowiedzi

320,146 komentarzy

62,058 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...